Job seekers faq

You may visit the "Job Seekers" page to view the TGSI job openings. Click on “Apply Now” and it will quickly direct you to link where you can create a resume and apply to job openings.

Pumunta sa pahina ng "Job Seekers" upang makita ang iba-ibang trabahong mungkahi sa TGSI. Pindutin and “Apply Now” at idideretso ka nito sa pahina kung saan maaari kang makagawa ng biodata at mag-apply sa gusto mo na trabaho.

Yes, you can edit you resume anytime but you must keep in mind your log-in details.

Oo, maaari mo itong baguhin subalit dapat mong tandaan o isaulo ang mga detalye ng iyong log-in.

Yes, you can apply for multiple job openings.

Oo, maari kang mag-apply sa iba’t ibang posisyon o trabaho nakatala dito.

You may re-apply at any time, but you have to review the job requirements for the role you are applying for.

Oo, maaari kang muling mag-apply sa parehas na posisyon pero mahalaga na mapag-aralan mo ang mungkahi o mga kinakailangan sa trabaho na ninanais mo pasukan.

Yes, we provide trade testing for those who has no related work experience in the positions they are applying for. Particularly for the Utility role.

Oo, ang TGServices ay nagbibigay ng trade test sa mga aplikante na walang karanasan sa trabahong inaaplayan nila, lalo’t higit sa posisyon na katulad ng Utility.

Your application will be reviewed by the Recruitment, if your profile matches our need, you will receive a message/call from Recruitment for the interview schedule. But if you are not contacted, your application will go to our database and will be part of our active list of applicants for other possible opportunities.

Ang iyong aplikasyon sa trabaho ay susuriin at pag-aaralan. Kung ang biodata mo ay tugma sa hinahanp ng kompanya, makakatanggap ka ng tawag o mensahe mula sa TGSI Recruitment upang ma-imbitahan at ma-interview sa opisina. Kung di ka nakatanggap ng tawag o mensahe, ang iyong aplikasyon ay mapupunta sa aming databank at posibleng makunsindera sa mga susunod na bakanteng posisyon sa kompanya.

You will receive interview feedback from TGSI Recruitment via message/call.

Ikaw ay makakatanggap ng interview feedback sa pamamagitan ng tawag o mensahe mula sa TGSI Recruitment.